Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Novo Capoeira Ełk, ul. Okulickiego 6/27, Ełk Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: tomasz.gabrus@gmail.com, telefonicznie: 792238292 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, określenia i zakresu zamówionych usług, terminów realizacji usługi – w celu realizacji umowy zawartej z Klientem na realizację usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji zamówionych usług,
 • Dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminalach płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi administratora, w związku z niezbędnością przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz Klientów, polegającego na umożliwieniu płatności elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń,
 • Dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego,
 • Dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia,
 • Nagrania z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia, bezpieczeństwa Klientów oraz informacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 miesiące od dokonania nagrania,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • organom państwowym, wobec których administrator jest obowiązany dokonywać ujawnień, w szczególności Ministerstwu Finansów, organom Krajowej Administracji Skarbowej oraz innym organom państwowym,
 • bankom, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji,
 • operatorom pocztowym, firmom kurierskim, przewoźnikom,
 • podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz administratora, m.in. usług księgowych, usług kadrowo-płacowych, usług prawnych, doradczych, usług drukarskich, usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych).

4. Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO),
 • otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania – żądania sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych – żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane już nie są niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 • przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.